KG Logistics Logo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

KG LOGISTICS S.C. Katarzyna Grudna, Szymon Grudny

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wykonywaną przez nas działalnością. Chcemy poinformować o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w związku z treścią nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Niniejsza informacja dotyczy wszystkich przypadków, w których KG Logistics s.c. Katarzyna Grudna, Szymon Grudny jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i sytuacji, w której dane osobowe pozyskujemy z innych źródeł, np. dane pracowników (kierowców), współpracowników naszych kontrahentów, które od nich pozyskujemy.

Administrator danych

KG Logistics s.c. Katarzyna Grudna, Szymon Grudny z siedzibą przy ul. Rososzańskiej 4 w Milanówku posługująca się numerem NIP 5291789146. Kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kglogistics@kglogistics.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, KG Logistics s.c. Katarzyna Grudna, Szymon Grudny przetwarza Twoje dane osobowe – w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

 • w celu świadczenia usług transportowych i spedycyjnych, tj. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b/ RODO,
 • w celu wystawienia dokumentów księgowych i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także interesu naszego kontrahenta polegającego na konieczności realizacji obowiązku awizacji w stosunku do stron umowy przewozu oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewożonego towaru, a także sprawnego wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do danych osobowych pozyskiwanych od naszych kontrahentów, jak np. dane ich pracowników (kierowców), współpracowników (podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, dane kontaktowe, dane potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy, ew. wizerunek

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z naszą działalnością i wyłącznie w celach wyżej wskazanych Twoje dane mogą być przekazywane:

 • stronom umowy przewozu, załadowcom, podwykonawcom, a także innym osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierających naszą bieżącą działalność,
 • dostawcy oprogramowania służącego do komunikacji – Trans,
 • organom publicznym w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celach:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  w zależności od tego co nastąpi najpóźniej.
 • Twoje dane przetwarzamy w celu marketingowym do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres email: kglogistics@kglogistics.pl. Proszę pamiętaj, iż przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię odpowiednio zidentyfikować.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej.

Twoich danych osobowych nie przekazujemy podmiotom spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.